Messeforums klimatneutrala mässmonter är ett miljövänligt och hållbart val

I dessa tider är det även för företag viktigt att göra hållbara val som tar hänsyn till miljön.

Messeforum arbetar alltid med klimatneutrala mässmontrar. Genom att välja en miljövänlig lösning och beställa en mässmonter av Messeforum agerar du för vårt klimats bästa.

Kuvakollaasi Messeforumin totettamista hiilineutraaleista messuosastoista.

Messeforums klimatneutrala mässmonter berättar om ditt företags klimatvänlighet

Messeforum är den första monterbyggaren i världen som alltid levererar klimatneutrala mässmontrar. Bryt ny mark med oss, ta ansvar för klimatfrågor och få en konkurrensfördel genom att beställa din klimatneutrala mässmonter från Messeforum.

Genom att välja denna klimatneutrala mässmonter signalerar du en positiv inställning till en minskning av mässornas klimatpåverkan. Du får också ett intyg utfärdat av en trovärdig part om att din mässmonter producerar noll växthusgasutsläpp. Intyget kan du använda i varumärkesarbetet.

Se videon om vad vår VD Arto Varanki har att säga om den klimatneutrala mässmontern.

Utsläppen från den klimatneutrala mässmontern har mätts noggrant

Messeforums klimatneutrala mässmonter bygger på Messeforums klimatstrategi och en grundlig kartläggning av de utsläpp som vår verksamhet ger upphov till. Vår partner för utsläppskalkyler och analyser är OpenCO2net Oy (tidigare Clonet Oy), ett expertföretag som är specialiserat på främjande av hållbar och klimatneutral verksamhet och beräkningar av koldioxidavtryck.

Vi har tillsammans med OpenCO2net kartlagt alla utsläppskällorna för planering, uppbyggnad och nedmontering av våra mässmontrar. Klimatavtrycket har beräknats med hjälp av klimatavtryckplattformen OpenCO2.net, som innehåller en omfattande emissionsdatabas. Beräkningen baseras på standarder för klimatberäkningar.

I beräkningen av klimatavtryck ingår alla utsläppskällor, bland annat byggmaterial, inredning och utrustning som behövs för en mässmonter inklusive transporter, den elektricitet som en mässmonter använder, affärsresor kopplade till ett monterbygge och transporter till återvinningsstation av avfall som uppstår i samband med att en mässmonter monteras ner.

Energi och material spelar en nyckelroll för att minska koldioxidavtrycket

Vi minskar utsläppen för Messeforums mässmontrar genom att effektivisera materialanvändningen, prioritera material med låga utsläpp och genom att främja cirkulär ekonomi. Material och inredning återanvänds om möjligt, dock utan att vi samtidigt ger avkall på mässmonterns kvalitet.

För mässmontrarna använder vi alltid el från förnybara energikällor om det finns tillgängligt. Avfall som uppstår då en klimatneutral mässmonter monteras ner sorteras och behandlas enligt mässhallens återvinningssystem.

Samtidigt förbinder vi oss också att minska vårt klimatavtryck i all vår övriga verksamhet. Till exempel är vår egen kontorsmiljö papperslös och elen  vi använder produceras med förnybara energikällor.

Pålitlig kompensation med CO2Esto utsläppsskärare

De koldioxidutsläpp som vi själva inte kan minska genom val av material, återvinning eller på annat sätt kompenseras fullt ut via en trovärdig kompensationskanal, CO2esto utsläppskäraren. CO2esto köper utsläppsrätter bort från EU:s myndighetsövervakade marknad för handel med utsläppsrätter (EU ETS). På detta sätt säkerställs att med våra utsläppskompensationer måste en annan aktör i Europa minska sina utsläpp och till exempel investera i ny teknik med lägre utsläpp. Det leder till att utsläppen minskar på riktigt, extra och tillförlitligt.

Hiilineutraali messuosasto kunnioittaa luontoa

Läs mer om klimatneutrala mässmontrar på våra bloggar

Messeforum är den första monterbyggaren i världen som alltid levererar klimatneutrala mässmontrar. Messeforums klimatneutrala mässmonter ger en unik möjlighet att vara klimatneutral.

Läs mer om klimatneutrala mässmontrar här:

Ansvarsfull mässverksamhet

Messeforums värdegrund baseras på socialt ansvar, ansvar för miljön och en ärlig och etisk affärsverksamhet. Våra medmänniskors välbefinnande är viktigt för oss och vi vill ta vårt ansvar för att bekämpa klimatförändringarna. Därför är vår produkt klimatneutral.

FN:s mål för hållbar utveckling styr vår verksamhet. Ett av målen som vi lägger särskild vikt vid är att bidra till ett välmående jordklot genom att förhindra den globala uppvärmningen.

Vi har också förbundit oss till de tio principerna i FN:s företagsinitiativ Global Compact, som omfattar ansvar inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och antikorruption, och vi rapporterar årligen enligt UN Global Compact.

UN Gloval Compact

UN Global Compact rapport

Standardenlig klimatneutralitet

Messeforums klimatneutrala mässmonter baseras på internationella standarder som fastställer klimatneutralitet. Utsläppen från vår verksamhet har kartlagts noga och utsläppsberäkningen har gjorts på ett pålitligt sätt med hjälp av OpenCO2net Oy:s klimatavtrycksplattform, som baseras på ISO-standard 14067 för beräkning av en produkts klimatavtryck.

Alla våra beräkningar av klimatavtryck kontrolleras av OpenCO2net Oy. OpenCO2net verifierar också att de utsläpp som återstår efter våra åtgärder för att minska utsläppen kompenseras på ett pålitligt och additionellt sätt. Tack vare de verifierade beräkningarna beviljas våra mässmontrar klimatneutralitetsmärkningen från OpenCO2net. Märkningen har validerats av DNV, som är ett globalt ledande certifieringsorgan.

Vi har förbundit oss att uppnå och upprätthålla klimatneutralitet. I enlighet med standarden ISO 14068  vi har tagit fram en plan för att kontrollera vårt klimatavtryck och uppdaterar planen årligen i enlighet med aktuella standarder. Varje år rapporterar vi också om de åtgärder vi har vidtagit för att minska koldioxidavtrycket. Förutom utsläppen från våra mässmontrar beräknar vi också utsläppen för hela vårt företag. En sammanfattning av den senaste rapporten som  del av vår VD:s uttalande finns på denna webbplats.


Klimatneutral mässmonter

Rapport om klimatneutralitet

Är du intresserad?

Kontakta oss så designar vi en koldioxidneutral mässmonter åt dig också! Kolla även in vårt fotogalleri av mässmontrar.

Kontakta oss

    Kontakta oss